Algemene voorwaarden StepFun

Artikel 1 – Leeftijd en verantwoordelijkheid huurder en medepassagiers/gezelschap

De verhuurder hanteert een minimumleeftijd voor huurders van 18 jaar. Legitimatie is verplicht. Indien in het gezelschap personen zijn onder de 18 jaar mogen zij alleen met aanwezigheid en onder toezicht en verantwoordelijkheid van de ouder(s)/verzorger(s) of een andere door de ouder(s)/verzorger(s) benoemde meerderjarige een step besturen.

 

Artikel 2 – Reserveren, betalen en annuleren

 1. De reservering is definitief zodra de huurder per e-mail een bevestiging van de verhuurder heeft ontvangen.
 2. In de huurovereenkomst is de huurperiode en het tarief overeengekomen.
 3. De huurder heeft een eigen risico van € 150,- bij schade aan of verlies van de step(s) of schade toegebracht aan derden. Bij schade dient de huurder het eigen risico direct contant of per pin te voldoen aan de verhuurder.
 4. Het ingevulde online reserveringsformulier vermeldt tevens het tijdstip van begin en einde van de huurperiode.
 5. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van de huursom vóór aanvang van de huurperiode te geschieden.
 6. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  • Annuleren tot 14 dagen voor aanvang van de huurperiode is kosteloos
  • Tot 7 dagen voor aanvang van de huurperiode bedragen de annuleringskosten 50% van de huursom.
  • Bij annuleren binnen 7 dagen voor aanvang van de huurperiode bedragen de annuleringskosten 100% van de huursom.
 7. Annuleren dient u schriftelijk/per email te doen. Tenzij anders overeengekomen na persoonlijk contact ons.
 8. Annuleren bij ’n hele duidelijke, geldige reden, eenmalig kosteloos kan, indien de huurperiode wordt verplaatst naar een andere datum binnen hetzelfde kalenderjaar. Mocht u dan wederom willen annuleren, dan is dat niet meer kosteloos en hanteren wij bovenstaande annuleringskosten!
 9. Zowel de huurder als de verhuurder kan wegens (extreme) weersomstandigheden de reservering annuleren. Hierover dient vóór aanvang van de huurperiode contact met elkaar te zijn. In dit geval is sprake van overmacht en worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht.

 

Artikel 3 – Gedragsregels

 1. De huurder wordt geacht de gehuurde Step(s) in goede staat te hebben ontvangen, zoals de verhuurder hem ook heeft afgeleverd.
 2. De huurder zal als een goed beheerder de aan hem verhuurde Step(s) verzorgen. Naast het je houden aan de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het ten strengste verboden:
  • De trottoirbanden op en af te steppen.
  • Met de steps tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
  • Meerdere personen te vervoeren op 1 step.
 3. Het is huurder niet toegestaan de Step onder te verhuren.
 4. Het is huurder niet toegestaan de Step(s) buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen en zich te houden aan de afgesproken, overhandigde Routes en Tijden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.
 5. De huurder gebruikt de Step waarvoor deze is bestemd/bedoeld.

 

Artikel 4 – Terugbrengen Step(s)

 1. Indien de huurder de Step(s) niet op het afgesproken tijdstip terugbrengt, heeft de verhuurder het recht om de huursom evenredig te verhogen en ook eventuele kosten van gevolgschade aan de huurder in rekening te brengen (de volledige daghuurprijs in rekening te brengen, te berekenen vanaf het moment van het sluitingsuur op de inleverdatum, vermeerderd met een boete van € 20,- voor iedere dag, dat de Step(s) te laat wordt teruggebracht).
 2. Indien de Step(s) niet na afloop van de eventueel verlengde huurovereenkomst is ingeleverd op de afgesproken wijze, is verhuurder gerechtigd de Step onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat de Step(s) weer in het bezit is van verhuurder.

 

Artikel 5 – Borg, schade en aansprakelijkheid bij huur

 1. De verhuurder zorgt ervoor dat de Step(s) voor aanvang van de huurperiode in goede staat verkeert.
 2. De huurder dient verlies van en/of schade aan de Steps(s) en/of derden direct aan de verhuurder te melden op telefoonnummer 06 18 34 09 62
 3. Bij schade door grove nalatigheid en/of ontstaan wordt niet alleen het eigen risico, maar het volledige schadebedrag bij de huurder in rekening gebracht.
 4. De verhuurder is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel en/of schade aan privé goederen van huurder.
 5. Het is de huurder niet toegestaan om zonder toestemming van de verhuurder reparaties aan de Step(s) te (laten) verrichten.
 6. De verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde naar vermeend misbruik in te nemen.
 7. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het object, huurderving daarbij niet inbegrepen.
 8. De huurder draagt ten volle de wettelijk aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.
 9. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde Step(s) toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van de schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van het object aan de verhuurder voldoen.
 10. Schade die is ontstaan en/of verergerd:
  • met toestemming van de huurder en/of een andere belanghebbende;
  • door opzet en/of al dan niet bewuste roekeloosheid;
  • en/of al dan niet bewuste merkelijke schuld van de huurder en/of een andere belanghebbende;
 11. Steppen is intensief en kan blessuregevoelig zijn. De huurder dient zelf in te schatten of hij/zij of voor wie men deze Step(s) huurt, geschikt is/zijn. Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een deelnemer advies in te winnen bij een arts.

 

Artikel 6 – Borg, Schade en aansprakelijkheid bij een door Verhuurder georganiseerde activiteit/training

 1. Deelname aan een, door Verhuurder, georganiseerde activiteit/training en het gebruik van de Step(s) geschiedt op eigen risico.
 2. De verhuurder, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen tijdens deelname aan een activiteit/training.
 3. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een activiteit/training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
 4. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een activiteit/training.
 5. Steppen is intensief en kan blessuregevoelig zijn. Een deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een activiteit/training. Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een deelnemer advies in te winnen bij een arts.
 6. De verhuurder is niet verzekerd voor schade van een deelnemer.
 7. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een activiteit/training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

 

Artikel 7 – Toepasselijk recht

De huurovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht.